flowers & home decorations

 

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti Simons Trade s.r.o.
 
(ďalej v texte tiež ako „VOP“)
 

I. Úvodné ustanovenia
 
1. Spoločnosť Simons Trade s.r.o., so sídlom Nám. Slobody 795, 972 47 Oslany, IČO: 44 006 268, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 20019/R (ďalej v texte tiež ako „Predávajúci“), je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa kúpou tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (ďalej v texte tiež ako „Kupujúci“).

2. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Predávajúceho a Kupujúceho pri nákupe tovaru Kupujúcim osobne v prevádzke Predávajúceho alebo prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho  www.simonstrade.sk, a to spôsobom bližšie špecifikovaným v týchto VOP.
 
II. Registrácia
 
1. Registrácia Kupujúceho vzniká zaregistrovaním sa v internetovom obchode alebo osobnou registráciou v sídle Predávajúceho, resp. e-mailom. Registráciou Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s obsahom VOP.

2. Kupujúci, resp. osoba oprávnená konať v mene Kupujúceho registráciou v internetovom obchode alebo v sídle Predávajúceho, resp. e-mailom dáva súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte tiež ako „ZnOOÚ“), aby Predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje za účelom splnenia záväzku v súlade s týmito VOP. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

3. Kupujúci vyhlasuje, že udeľuje súhlas podľa bodu 2 tohto článku dobrovoľne. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@simonstrade.sk alebo na adresu sídla Predávajúceho zapísanú v Obchodnom registri.

4. Kupujúci vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v registrácii sú pravdivé.
 
III. Objednanie tovaru
 
1. Kupujúci si tovar objednáva cez internetový obchod na internetovej stránke Predávajúceho vyplnením elektronického objednávkového formulára (ďalej len "objednávka"), alebo priamo u Predávajúceho a to buď e-mailom, telefonicky, alebo osobne.

2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky skontrolovať si zadané údaje. Kupujúci potvrdí objednávku odoslaním objednávky.  Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

3. Odoslaná objednávka je záväzná a považuje sa za návrh kúpnej zmluvy. Kupujúci môže odstúpiť od objednávky len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail o potvrdení objednávky Kupujúcemu.

4. Predávajúci na základe záväznej objednávky zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke Potvrdenie objednávky.  Predávajúci si vyhradzuje právo v určitých prípadoch vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním dodanie príslušných podkladov.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať Potvrdenie objednávky  Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, alebo popisu tovaru v internetovom obchode Predávajúceho.

6. O dostupnosti objednaného tovaru uvedeného v objednávke Kupujúceho, bude Kupujúci informovaný e-mailom do 48 hodín od prijatia objednávky Predávajúcim, prípadne telefonicky.

7. Po vyexpedovaní tovaru objednaného Kupujúcim zašle Predávajúci informáciu o vyexpedovaní tovaru e-mailom, poprípade telefonicky.
 
8. Ak z predchádzajúcej komunikácie strán preukázateľne nevyplýva niečo iné, v prípadoch, ak návrh na uzatvorenie zmluvy neobsahuje údaje o kúpnej cene, použije sa kúpna cena požadovaného tovaru platná v čase, keď bol Predávajúcemu doručený návrh na uzatvorenie zmluvy (objednávky).

9. V prípade, že Predávajúci ešte nezačal s realizáciou úkonov spojených s plnením objednávky a nevznikli mu žiadne náklady s ňou spojené, odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 3. tohto článku (zrušenie objednávky) je bezplatné.  Pokiaľ na základe platnej objednávky začal Predávajúci dodávku tovaru plniť a mal do doby odstúpenia od zmluvy Kupujúcim náklady spojené s jej plnením, Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu storno poplatok vo výške 10% z celkovej kúpnej ceny tovaru určenej v súlade s bodom 8. tohto článku. Pri individuálnej špecifickej objednávke je Kupujúci povinný tovar prevziať a uhradiť v plnom rozsahu.

10. Objednaný a zakúpený tovar nie je možné  bezdôvodne vrátiť ani vymeniť za iný tovar.
 
IV. Platobné a dodacie podmienky
 
1. Platbu za tovar je možné realizovať dobierkou, platbou kuriérovi, zálohovou faktúrou, a to v prospech bankového účtu Predávajúceho vedenom v peňažnom ústave  pre menu EUR /  VÚB, a.s.,  číslo  účtu   SK18 0200 0000 0028 7114 3751, SWIFT:SUBASKBX,  pre menu CZK/ Komerční Banka, číslo účtu CZ4001000001074264640237, SWIFT: KOMBCZPPXXX. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov v prospech účtu Predávajúceho.

2. Tovar objednaný Kupujúcim bude dodaný v lehote najneskôr do 15 dní od zaslania Potvrdenia objednávky Kupujúcim. Do tejto lehoty sa započítavajú len pracovné dni. V prípade väčších objednávok bude dodacia lehota stanovená dohodou zmluvných strán.

3. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar Kupujúcemu a Kupujúci sa nedohodol s  Predávajúcim na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané a od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria najmä úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú Predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je Predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou alebo iným prepravcom.

5. Pri dodaní tovaru poštou, kuriérskou službou alebo iným prepravcom je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku. Zistené vady zásielky je Kupujúci povinný ihneď písomne zaprotokolovať do potvrdenia prevzatia zásielky u kuriéra kuriérskej služby, pošty alebo iného prepravcu a neodkladne informovať Predávajúceho.

6. Ak je určený spôsob platenia v hotovosti pri dodaní tovaru a Kupujúci takto neuhradí kúpnu cenu Predávajúcemu,  Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť, a to bez povinnosti poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti Kupujúceho.

7. Ak sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, zaväzuje sa Predávajúcemu platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05% denne.

8. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu úroky z omeškania v osobitnej faktúre a Kupujúci je povinný tieto úroky z omeškania uhradiť najneskôr do dňa splatnosti určenej vo faktúre.

9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

10. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

V. Doprava, poštovné a balné
 
1. K cene tovaru budú Predávajúcim pripočítané náklady na dopravu, resp. poštovné a balné, a to v závislosti od Kupujúcim určeného spôsobu doručenia tovaru zvoleného pri objednávke. Kupujúci si vyhradzuje možnosť navrhnúť Predávajúcemu iný spôsob doručenia v prípade, ak sa Kupujúcim zvolený spôsob javí ako neprimeraný.

2. Prevzatie tovaru je Kupujúci vždy povinný písomne potvrdiť. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby tovar vydaný na základe dodacieho listu prebrala a dodací list podpísala Kupujúcim poverená osoba. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby na dodacom liste bolo uvedené čitateľné meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu osoby, ktorej bol tovar vydaný.
 
VI. Ručiteľské vyhlásenie a zabezpečenie plnenia
 
1. Konateľ obchodnej spoločnosti, ktorý v mene Kupujúceho uskutočňuje objednávku alebo preberá tovar, preberá ručenie za záväzok obchodnej spoločnosti ako ručiteľ v zmysle § 546 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, a to v rozsahu istiny, úrokov z omeškania a paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

2. Ak omeškanie Kupujúceho s plnením presiahne 90 dní, Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné zabezpečenie plnenia, najmä zriadením záložného práva a uzatvorením záložnej zmluvy. Predávajúci má právo požiadať Kupujúceho o uzatvorenie záložnej zmluvy do uplynutia premlčacej doby na zaplatenie kúpnej ceny. V prípade, ak Kupujúci neuzavrie zmluvu, má Predávajúci právo podať návrh na nahradenie prejavu vôle Kupujúceho súdom.

3. Objednávateľ a konateľ Objednávateľa ako ručiteľ za záväzky Objednávateľa sa zaväzujú, že v prípade ak ktorýkoľvek z nich založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý konateľ, alebo mu bude v takej spoločnosti udelená prokúra, na požiadanie Predávajúceho ako veriteľa pristúpi táto nová obchodná spoločnosť  k záväzku Objednávateľa.
 
VII. Záverečné ustanovenia
 
1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na webovej stránke internetového obchodu Predávajúceho a sú záväzné v znení uvedenom na webovej stránke internetového obchodu Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania potvrdenia objednávky Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie VOP v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Pre právne vzťahy vyplývajúce z týchto VOP platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by bol Kupujúci cudzincom, alebo ak by sa miesto plnenia bolo na území iného štátu.

5. Akékoľvek spory zo Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť predovšetkým dohodou.

6. Predávajúci a Kupujúci sa podľa ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovení § 5 odsekov 3 až 6 zákona o elektronickom obchode.

7. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že všetky písomné prejavy (vrátane právnych úkonov) budú doručované na adresy zmluvných strán, ktoré sú uvedené v príslušných registroch, alebo ktoré boli zmluvnou stranou oznámené, pokiaľ zmluvná strana neoznámi inú adresu. Pre prípad, že zásielku nie je možné doručiť na uvedenú adresu, pre účely týchto VOP sa považuje písomnosť za riadne doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.
 

Reklamačný poriadok

spoločnosti Simons Trade s.r.o.

(ďalej v texte tiež ako „Reklamačný poriadok“)

 

 1.               Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho osobne v prevádzke Predávajúceho alebo prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho www.simonstrade.sk  a to spôsobom bližšie špecifikovaným vo Všeobecných obchodných podmienkach.
 2.               Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim. Kupujúci je však povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neurobí, môže Kupujúci uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru Kupujúcim.
 3.               Kupujúci môže uplatniť nároky z vád tovaru osobne v sídle Predávajúceho, písomne, alebo prostredníctvom e-mailu doručenému Predávajúcemu na e-mailovú adresu info@simonstrade.sk. Kupujúci je povinný presne popísať vady tovaru, inak sa na reklamáciu neprihliada. O reklamácii podanej osobne spíšu strany reklamačný protokol. Ak je reklamácia uplatnená písomne alebo prostredníctvom e-mailu doručenému Predávajúcemu, Predávajúci odošle Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to buď písomne alebo e-mailom.
 4.               Nárok na uplatnenie nárokov z vád tovaru u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
 1. nepredložením dokladu o zaplatení (faktúry), dodacieho listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 1. Záručná doba je 6 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s dodaním tovaru Kupujúcim.
 2. Spôsob odstránenia vád tovaru volí Predávajúci. V prípade odstránenia vád tovaru výmenou tovaru za nový odovzdá Predávajúci Kupujúcemu doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru Kupujúcim.
 3. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na webovej stránke internetového obchodu Predávajúceho a je záväzný v znení uvedenom na webovej stránke internetového obchodu Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

 

V   Oslanoch, dňa 01.06.2016

 
 
flowers & home decorations
©easyWEB s.r.o. 2016